Spis treści wzorów z kinematyki:
 
Prędkość | Przyspieszenie | Droga w ruchu jednostajnym i jednostajnie zmiennym | Ruch po okręgu

Prędkość 

Definicja Powiązane rozdziały

Definicja prędkości skalarnie


Prędkość
  
Wzór na prędkość - skalarnie

Definicja prędkości wektorowo

 

Wzór na prędkość - wektorowo

postać różniczkowa (prędkość chwilowa):

skalarnie: 

wektorowo:

 

Prędkość chwilowa

 

Powiązane pojęcia i tematy:
wektory, układ SI przyspieszenie, ruch jednostajny, ruch jednostajnie zmienny, ruch jednostajny po okręgu

Wiadomości o prędkości w rozdziałach: , Prędkość - czytanki

Inne ważne wzory związane z prędkością:
Droga w ruchu jednostajnym i jednostajnie zmiennym.

Prędkość 

Definicja Powiązane rozdziały

Postać skalarna

Przyspieszenie
Przyspieszenie - czytanki

Postać wektorowa

Wektor przyspieszenia

Przyspieszenie chwilowe

Przyspieszenie chwilowe

 

Przyspieszenie w zadaniach (użyteczne wzory)

Rodzaj ruchu

Wartość chwilowa przyspieszenia

Odnośniki do rozdziałów

Ruch jednostajny,
v = const

a = 0
gdy prędkość nie zmienia się, a musi być równe 0

Przyspieszenie
Przyspieszenie - czytanki

Droga w ruchu jednostajnie zmiennym

Ruch jednostajny

Ruch jednostajny po okręgu

Przyspieszenie dośrodkowe

 

Ruch jednostajnie zmienny 
(a = const)

a różne od 0 i stałe

Ruch po okręgu

przyspieszenie
dośrodkowe/odśrodkowe

Droga w ruchu jednostajnym i jednostajnie zmiennym

Wzór

Uwagi

Odnośniki do rozdziałów

Ruch jednostajny

S = v t

Podstawowa postać wynikająca z definicji prędkości Droga w ruchu jednostajnym

Ruch jednostajnie zmienny (przyspieszony lub opóźniony)

Prosta, łatwa w przekształceniach bardzo użyteczna w zadaniach(!), dziwnie „niedoceniana” postać wzoru na drogę. Droga w ruchu jednostajnie zmiennym

Patrz także:

Rzuty - pionowy, poziomy, ukośny

Równia pochyła

Najczęściej spotykana postać, wygodna, gdy znamy przyspieszenie.

Postać użyteczna w wielu zastosowaniach gdy nie ma podanego czasu

Ruch po okręgu

Wielkość Wzór

Uwagi, odnośniki do rozdziałów

kąt wyrażony w radianach
Rozdział: Ruch po okręgu
prędkość kątowa ∆α - kąt zakreślony przez promień wodzący (w radianach)
t - czas w jakim odbywa się ruch, lub jego fragment (w sekundach s)
L – długość drogi przebytej wzdłuż łuku okręgu (w układzie SI w metrach m)
R - promień okręgu
v
- prędkość liniowa
ω - prędkość kątowa (w rad/s, lub 1/s = s-1)
związek między prędkością liniową i prędkością kątową
przyspieszenie dośrodkowe
(także wartość przyspieszenia odśrodkowego)

adośr = ω2·R  

Okres ruchu po okręgu
(czas jednego pełnego obrotu)

T – okres ruchu (w sekundach s)
N –
ilość wykonanych (również niepełnych, wtedy będzie ułamek) okrążeń okręgu (liczba niemianowana)
t
- czas w jakim odbywa się ruch, lub jego fragment (w sekundach s)

f – częstotliwość (w Hz = 1/s = s-1)

Częstotliwość (ilość obrotów na jednostkę czasu)

Użyteczne wzory:


ω = 2 π

Droga w ruchu jednostajnym po okręgu

 S =  ω R t  w - prędkość kątowa
 R - promień okręgu
 t - czas
Po okrążeniu całego okręgu punkt materialny kontynuuje ruch wzdłuż tego samego toru, jednak ciągle dodając nowo przebywane odcinki.
Droga w ruchu jednostajnym po okręgu