Wzory z relatywistyki

We wszystkich wzorach c – wartość prędkości światła w próżni; wartość dokładna c=299 792 458 m/s

Wielkość Wzór co we wzorze
relatywistyczne dodawanie prędkości

v - prędkości względna układów odniesienia

u - prędkość ruchu mierzonego obiektu w układzie odniesienia wyjściowym

u' - prędkość ruchu mierzonego obiektu w układzie odniesienia poruszającym się
Wersja ze znakiem + (plus) jest przeznaczona dla przeciwnie skierowanych u i v

energia całkowita obiektu E2całkowita =  m2spoczynkowa c4 + p2 c2

 

mrel – masa relatywistyczna
msp
– masa spoczynkowa
v
– prędkość obiektu

masa relatywistyczna

E2 kwadrat energii
msp
– masa spoczynkowa
p
– pęd obiektu

 

czynnik Lorentza

γ

 

γ - bezwymiarowy czynnik występujący w wielu wzorach teorii względności.
Czynnik β  

Czynnik β - stosunek prędkości obiektu (obserwatora) do prędkości światła:
dylatacja (wydłużenie) czasu

t'

t' = t0 t- czas w układzie poruszającym się
t
0   - czas w układzie spoczynkowym
γ - czynnik Lorentza (patrz wyżej w tabeli)

 

 lobserwowane_w_ruchu  lobserwowane_w_ruchu=l0/γ  lobserwowane_w_ruchu  - odległość wyznaczana w układzie poruszającym się względem mierzonego obiektu
l
0   - odległość w układzie spoczynkowym
γ - czynnik Lorentza (patrz wyżej w tabeli)
interwał czasoprzestrzenny (odległość w czasprzestrzeni) pomiędzy dwoma zdarzeniami ∆s2 = (c∆t)2 - (∆x)2 – (∆y)2 – (∆z)2 ∆x,∆y,∆z - różnice odległości pomiędzy współrzędnymi x,y,z miejsc, w których zaszły zdarzenia

∆t - różnica czasów, w których zaszły zdarzenia