Temperatura przejścia fazowego

Ostatnie zmiany 26.04.2013)

W tym rozdziale wyjaśnione zostaną m.in. pojęcia:

temperatura topnienia
temperatura wrzenia.

W celu poprawnego wyjaśnienia co to jest temperatura topnienia i temperatura wrzenia niezbędne jest posłużenie się pojęciem równowagi termodynamicznej. 

Stan równowagi termodynamicznej

Zmiany stanu skupienia ciał, czyli ogólniej mówiąc "przejścia fazowe" mogą zachodzą najczęściej pod wpływem:

dostarczonego /odebranego ciepła (zmiany energii wewnętrznej)
zmiany ciśnienia.

Niemal wszystkie przejścia fazowe w jakimś stopniu mogą zachodzić właściwie w dowolnej temperaturze - np. w tym samym czasie zachodzić i topnienie, i proces odwrotny krzepnięcie; i parowanie i częściowe skraplanie. Np. jednocześnie zachodzi topnienie lodu i krzepnięcie wody w różnych obszarach bryły lodu stykającej się z wodą.
Jednak w zależności od temperatury ciała przewagę zdobywa jeden proces nad konkurencyjnym - np. w temperaturze powyżej zera (w warunkach normalnych) topienie się lodu ma przewagę nad krzepnięciem wody. Z kolei w temperaturach poniżej zera przewagę zdobywa krzepnięcie i dzięki temu po jakimś czasie powierzchnia zbiorników wodnych zimą pokrywa się lodem. 

W sytuacji granicznej - gdy procesy w jedną i drugą stronę mają tę samą szybkość (czyli np. tyle samo wody krzepnie, co lodu się topi) - mówimy o znajdowaniu się substancji w stanie równowagi termodynamicznej

Dane w tablicach

Dla wielu typowych substancji w tablicach fizycznych podawane są ich temperatury topnienia, czy wrzenia. Niemal zawsze odnoszą się one do:

substancji znajdującej się stanie równowagi termodynamicznej
ciśnienia normalnego (patrz rozdział: Warunki normalne)

Nazwy temperatur z poniższej tabelki też są definiowane w oparciu o ww. warunki

Temperatury zmian stanów skupienia 

ciało stałe ciecz  gaz
ciało stałe bez zmiany stanu temperatura topnienia ...
ciecz temperatura krzepnięcia, lub 
temp. topnienia
bez zmiany stanu temperatura
wrzenia
gaz ... temperatura
wrzenia
bez zmiany stanu

Jak widać z poniższej tabelki mamy dwie istotne temperatury dla każdej substancji:

temperatura topnienia
temperatura wrzenia.

Niekiedy używa się pojęć "temperatura krzepnięcia", ale i tak jest ona równa temperaturze topnienia. 

temperatura krzepnięcia = temperatura topnienia
temperatura wrzenia = temperatura skraplania w warunkach równowagi termodynamicznej

Nie ma pojęcia temperatury sublimacji, ponieważ bardzo trudno byłoby znaleźć ciało, które wcale nie posiada fazy ciekłej pod ciśnieniem normalnym, posiadając przy tym fazę stałą i gazową. Co prawda dla większości substancji możliwe jest współistnienie stanu gazowego i stałego w warunkach równowagi termodynamicznej, jednak zazwyczaj zachodzi to dla warunków znacznie różniących się od normalnych.

Najważniejsze temperatury topnienia i wrzenia

Dwoma niezwykle ważnymi temperaturami związanymi ze zmianami stanów skupienia są termodynamice niewątpliwie temperatury:
topnienia lodu / krzepnięcia wody, wynoszącej 273,15 K = 0 °C.
wrzenia wody, czyli 100 °C

Temperatury te służą do ustalenia skali Celsjusza (ew. szukaj dodatkowych wiadomości w rozdziale temperatura). Inną bardzo ważną temperaturą związaną z wodą jest temperatura punktu potrójnego wody (służy ona do zdefiniowania skali Kelwina).

Realne sytuacje

W rzeczywistości typowe zmiany stanów skupienia - topnienie, wrzenie - nie do końca odpowiadają opisanej sytuacji modelowej. Np. wrzenie wody w czajniku, nawet zachodzące pod ciśnieniem  normalnym, nie odbywa się w warunkach równowagi termodynamicznej. Dlatego proces ten przebiega tak burzliwie (bulgocą bąbelki pary wodnej). Jednak odniesienie do sytuacji w stanie równowagi ma jak najbardziej sens, bo sama temperatura wrzenia odnosi się tak samo do wody w stanie równowagi termodynamicznej, jak i w stanie braku tej równowagi. 

Podobna sytuacja zachodzi w przypadku gwałtownego topnienia, czy krzepnięcia.

Więcej informacji

Więcej informacji na temat wrzenia znajduje się w rozdziale wrzenie